Rapport cultuureducatie

Opdracht: in september 2006 bespreekt de Tweede Kamer het cultuureducatief beleid voor het primair onderwijs. Stel op basis van een bijeenkomst van deskundigen en mensen van het veld een rapport op. Dit rapport schetst in bondige kernpunten de stand van zaken. Het biedt beleidsmakers en politici de vereiste informatie om keuzes te maken en besluiten te nemen.  
 

Resultaat: Introductie en samenvatting Koers Cultuureducatie p.o.  
(fragment uit het volledige rapport, te downloaden via www.cultuurnetwerk.org)  
 
Op de bijeenkomst Koers Cultuureducatie Primair Onderwijs van 29 juni 06 werd vertegenwoordigers uit het veld gevraagd wat er moet gebeuren om de cultuureducatieve emancipatie in het basisonderwijs te bekrachtigen en te verankeren. Daaraan voorafgaand gaven deskundigen en beleidsmakers hun visie op de stand van zaken.  
 
In dit verslag zijn de kernpunten van beide partijen, deskundigen/beleidsmakers en veldvertegenwoordigers, weergegeven. Daarnaast klonken er in de zaal en de wandelgangen geluiden. In dit geheel tekenden zich de volgende contouren af:  
 
De opkomst van integratief onderwijs  
In integratief onderwijs zijn de vakgebieden niet strikt gescheiden en wordt ook gefocust op de samenhang binnen het onderwijsaanbod. Daarnaast wordt het traditionele accent op cognitieve intelligentie uitgebreid met aandacht voor andere vormen van begaafdheid. Het onderwijscurriculum haakt daarbij in op de meervoudige intelligenties van de leerlingen.  
Cultuureducatie kan hier een belangrijke rol in spelen. Maar om dat te bereiken, dient aan bepaalde voorwaarden voldaan te worden. De volgende aanbevelingen werden door verschillende partijen gedaan :  
- investeer in de cultuurbeleving van leerkrachten en pabostudenten;  
- investeer in de wederzijdse relatie en de rolopvattingen van onderwijs en cultuurinstellingen, via inspirerende netwerken;  
- investeer in de relatie tussen leerkracht en kunstenaar binnen de klas.  
 
Behoefte aan vereenvoudiging  
Een knelpunt voor alle partijen is de complexiteit van het veld, waarin zoveel verschillende spelers een rol hebben en waarbij aan allerlei voorwaarden voldaan moet worden. Daarover werd onder meer het volgende gezegd:  
- ontwikkel en verspreid expertise over de beste en snelste manier om school en cultuuraanbieder te matchen. Best practices spelen hierin een belangrijke rol;  
- investeer in vervoer tussen school en cultuuraanbod.  
 
Focus op kwaliteit  
Het Bureau Versterking Cultuureducatie Primair Onderwijs gaat zich nu meer richten op de kwaliteit van het cultuureducatieve aanbod. Het cultuureducatieve aanbod moet aansluiten op de onderwijsvisie en het curriculum van de school; er is echter geen eenvormige methode voorhanden om die kwaliteit te toetsen. Daarom is een belangrijk aandachtspunt het vinden van bonafide manieren om de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs te stimuleren en te borgen.  
Daarnaast wordt erop aangedrongen om de oormerking van de cultuureducatieve gelden te verlengen, met minstens drie jaar, zoniet permanent, mogelijk vergelijkbaar met de wijze waarop dat in het voortgezet onderwijs is gerealiseerd. De implementatie van een innovatie in het veld is een langdurig proces en de achterblijvende scholen moeten de gelegenheid krijgen om zich deze verworvenheden eigen te maken. Wanneer het geld nu al aan de lumpsum wordt toegevoegd, bestaat de kans dat sommige scholen de boot missen.